unmai
  • Your donation will save poor people from begging!

  • Your donation will save poor people from begging!

  • Your donation will save poor people from begging!

  • Your donation will save poor people from begging!

  • Your donation will save poor people from begging!

  • Your donation will save poor people from begging!

  • Your donation will save poor people from begging!

  • Your donation will save poor people from begging!

donate
¾odLR¬N]m ¨û\úY±V ¾odLR¬N]m
1.v§Ã«u ®jÕ  
AlùTôÝÕ úRY]ô¡V LojRo NolTjûRl TôojÕ: E]dÏm v§ÃdÏm. Eu ®jÕdÏm AYs ®jÕdÏm TûL EiPôdÏúYu; AYo Eu RûXûV SÑdÏYôo. ¿ AYo ϧeLôûX SÑdÏYôn Gu\ôo, (B§,3:15) LôXm ¨û\úY±]úTôÕ. v§Ã«²Pj§t ©\kRYÚm ¨VôVl©WUôQj§tÏd ¸Zô]YÚUô¡V. RmØûPV ÏUôWû]j úRYu Aàl©]ôo, (LXô,4:4),
2. B©WLôªu NkR§  
骫Ûs[ YmNeLù[pXôm E]dÏs (B©WLôØdÏs) BºoY§dLlTÓm Gu\ôo, (B§,12:3) B©WLôªu ÏUôW]ô¡V Rôŧu ÏUôW]ô] CúVÑ ¡±vÕ®àûPV YmN YWXôß, (Uj,1:1),
3.DNôd¡u NkR§  
AlùTôÝÕ úRYu : Eu Uû]®Vô¡V NôWôs ¨fNVUôn E]dÏ JÚ ÏUôWû]l ùTßYôs. AYàdÏ DNôdÏ Guß úT¬ÓYôVôL; Gu EPuT¥dûLûV AYàdÏm AYàdÏl ©uYÚm AYu NkR§dÏm ¨j§V EPuT¥dûLVôL vRô©lúTu, (B§,17:19) VôdúLô× DNôd¡u ÏUôWu; DNôdÏ B©WLôªu ÏUôWu; B©WLôm úRWô®u ÏUôWu; úRWô SôúLô¬u ÏUôWu, (íd,3:34),
4.VôdúLô©u NkR§  
JÚ ShNj§Wm VôdúLô©­ÚkÕ E§dÏm. JÚ ùNeúLôp CvWúY­­ÚkÕ GÝm×m, (Gi,24:17) B©WLôm DNôdûLl ùTt\ôu; DNôdÏ VôdúLôûTl ùTt\ôu, (Uj,1:2),
5.ëRô úLôj§Wj§­ÚkÕ  
NUôRô]j§u LojRo YÚU[Üm ùNeúLôp ëRôûY ®hÓ ¿eÏYÕm CpûX. ¨VôVl©WUô¦dLu AYu TôReLû[ ®hÓ J¯YÕm CpûX; _]eLs AY¬Pj§p úNÚYôoLs, (B§,49:10) ëRô VôdúLô©u ÏUôWu, (íd,3:33),
[dq;fNs ePq;fs; vy;NyhUk; ,ijf; NfSq;fs;
rq;fPjk; : 49
cz;ik xopehltpd; ghly;fis Nfl;L kfpOq;fs.;
Njtg;gps;isfis ghpRj;j MtpahdtNuhL me;epNahe;a If;fpak; nfhs;sr; nra;tNj ,e;j CoPaj;jpd; gpujhd Nehf;fk;.
Nehf;fq;fs; :
Njtg;gps;isfis ghpRj;j MtpahdtNuhL me;epNahe;a If;fpak; nfhs;sr; nra;tNj ,e;j CoPaj;jpd; gpujhd Nehf;fk;.
,izaj;jpy; Nfl;L kfpOq;fs;
vq;fs; epWtdj;jpd; kyh; ntspaPL

Vypk; Njhl;lk;

EW Ridj; jz;zPh;

ehzw;nglb

read